Việt Nam ta vừa lần đầu tiên may mắn có được một người vượt qua vòng loại để tham gia ứng cử chức tổng giám đốc UNESCO

Việt Nam ta vừa lần đầu tiên may mắn có được một người vượt qua vòng loại để tham gia ứng cử chức tổng giám đốc UNESCO

access_time 5 years ago

1 1  
Việt Nam ta vừa lần đầu tiên may mắn có được một người vượt qua vòng loại để tham gia ứng cử chức tổng giám đốc UNESCO,đó là đại sứ Phạm Sanh Châu trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao.
Trong một sự kiện lớn tầm toàn cầu dư vậy , Ông Châu vác theo chai trà xanh Tân Hiệp Phát để trên bàn.
J.D tôi tin ông Châu đéo phải vô tình , ông cố ý đấy , muốn quảng pá zúp cho DN nước nhà đây mà.
Trong một diễn biến khác , Sò Hạ đưa tin ảnh đéo thấy chai Trà Xanh 02 đâu cả.
Dù vô tình hay cố ý thì thằng viết bài cũng khôn tối đa ngang lợn.

content_copyCategorized under

About author