MUỐN LÀM TRUYỀN THÔNG

access_time 5 years ago

MUỐN LÀM TRUYỀN THÔNG, PHẢI HỌC…!
Truyền thông là một HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC, nhằm chinh phục ĐỐI TƯỢNG theo những MỤC TIÊU định sẵn. Nó là KHOA HỌC trong việc NGHIÊN CỨU về ĐỐI TƯỢNG, MÔI TRƯỜNG TƯƠNG TÁC, và hoạch định MỤC TIÊU… Nó là NGHỆ THUẬT trong việc định hướng CHIẾN LƯỢC, lựa chọn PHƯƠNG TIỆN, và xây dựng THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG.
Phần lớn, nếu không muốn nói hầu hết người làm truyền thông ở Việt Nam hiện nay, quên, hay không biết đến khía cạnh khoa học của hoạt động truyền thông.
Điều này có nhiều lý do. Mà lý do chính, là ngay trong hệ thống giáo dục đào tạo ở Việt Nam đã bất cập với điều này. Những bộ môn cơ sở của nó như Ký hiệu học thị giác (Visual Semiotic), Công thái học nhận thức (Cognitive ergonomics), Công thái học tổ chức (Organizational ergonomics), và Xã hội học văn hóa (sociology of culture), V.V… ở Việt Nam, chưa bao giờ được quan tâm đúng mức…
Một thực tế nữa cũng cần phải nhắc đến, là ở Việt Nam, đặc biệt ở phía Bắc, chưa bao giờ có một nền kinh tế thị trường thực sự, để có ý thức và kinh nghiệm thực sự về kinh tế thị trường với các hoạt động có liên quan, bao gồm hoạt động truyền thông, tiếp thị… Với nền kinh tế còn bị chi phối bởi “quan hệ”, còn mang nặng tính chất “móc ngoặc”, “chụp giựt”, “cơ hội” như ai cũng đã biết, thì việc phát triển một ý thức kinh doanh thật là điều rất khó. Không có ý thức kinh doanh thật, sẽ không có ý thức truyền thông thật…
Khi quên hay không biết điều này, người ta sẽ không thể có ý thức đầy đủ về cái gọi là CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG, không thể LỰA CHỌN ĐÚNG phương tiện, và SỰ SÁNG TẠO THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG sẽ không có cơ sở tham chiếu để ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH và HIỆU QUẢ…

content_copyCategorized under

About author