Hút từ nhà mà hồn vía bay được vào rừng chỉ có thể là sữa “lá đu đủ”

Hút từ nhà mà hồn vía bay được vào rừng chỉ có thể là sữa “lá đu đủ”

access_time 5 years ago

1 1  
Hút từ nhà mà hồn vía bay được vào rừng chỉ có thể là sữa “lá đu đủ”…à nhầm…sữa gạo lức Koshiiii!
#TVC #KoshiMilk

content_copyCategorized under

About author