Gần đây

Gần đây

access_time 4 years ago

Gần đây, nhà nước Trung Quốc đã tuyên bố hai điều: Thứ nhất, viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thiết lập cơ sở để công dân có thể tố cáo quan chức, không có giới hạn đối tượng bị tố cáo, có thể trực tiếp tố cáo quan chức cấp quốc gia hay các lãnh đạo cấp thường vụ; Thứ hai, đề xuất quy định mới, các quan chức bắt buộc phải khai báo sở hữu tài sản tại nước ngoài và tình hình cư trú tại nước ngoài của thân nhân trong gia đình. Việc tạo ra thể chế cho phép tố cáo trực tiếp các quan chức cấp quốc gia chính là để hình thành uy hiếp đối với gia tộc của các nguyên lão.

content_copyCategorized under

About author